RESEARCH DATABASE 📚

PORTAL                                


รายการวิจัยที่ หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ ของงานวิจัยนั้นๆ

 เพิ่มข้อมูลงานวิจัยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นด้านของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ หรือ ภาควิชาอื่นๆ 

รายการวิจัยทั้งหมด ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วย วิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ เเละ ภาควิชาอื่นๆ ที่เดี่ยวข้อง

ข้อมูลการผลักนำโครงการวิจัยของหน่วยขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ